Pořídili jste si nový rodinný dům,
kancelář nebo provozovnu?

Zrekonstruovali jste svůj dům
nebo byt?

Potřebujete provést pravidelnou revizi
elektrické instalace Vaší provozovny?

Nabízíme Vám kvalitní služby v oblasti revizí elektrických zařízení nízkého napětí do 1000V včetně revizí hromosvodů v prostředí třídy A a B
(prostředí s nebezpečím výbuchu).

Naším cílem je provedení revize elektrických zařízení na takové úrovni, abyste se mohli stoprocentně spolehnout na její bezpečnost, jak z hlediska možného úrazu elektrickým proudem, tak z hlediska možného vzniku požáru nebo jiných škod, způsobených poškozenou nebo nevhodně provedenou elektrickou instalací.

NAŠE NABÍDKA

Provádíme revize vyhrazených elektrických zařízení nízkého napětí, a to výchozí, pravidelné i mimořádné, včetně hromosvodů.

 • revize elektroinstalací v domácnostech, obytných domech, firmách na stavbách
 • revize elektroinstalací rozvaděčů, elektrorozvoden, jističových rozvodných skříní, elektrorozvodů objektů a staveb
 • revize elektroinstalací výrobních linek, zahradní techniky, strojů (pevně ukotvených, přemístitelných, mobilních)
 • revize elektrického ručního nářadí, prodlužovacích šňůr a rozdvojek, elektrických spotřebičů (přenosných i nepřenosných)
 • revize hromosvodů a zemničů
 • revize elektrických přípojek nízkého napětí

Doplňkové služby:

 • Provádíme výchozí, pravidelné nebo mimořádné revize
 • Zajišťujeme přihlášky k odběru el. energie
 • Při vypracování revize automaticky hlídáme termíny příštích revizí
 • Odstranění závad nebo nedostatků drobného charakteru nabízíme v rámci revize zdarma
 • pomoc při tvorbě protokolů o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 • Zajišťujeme elektromontážní práce ve spolupráci se smluvním partnerem

CENÍK

Ceny za revizní služby jsou smluvní - dle obsahu zakázky a rozsahu práce. Prosím, informujte se předem prostřednictvím emailu nebo telefonu.

VOLEJTE
+420 608 623 200

Proč
provádět
revize?

 • Po revizi elektro budete vědět v jakém stavu je Vaše provozované elektrozařízení
 • Revizemi elektro předejdete úrazu elektrickým proudem.
 • S pravidelnými revizemi elektro si snížíte riziko nebezpeční požárů a také újmy na zdraví a majetku
 • Protože vám v případě vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte vypracovanou revizi a nebo máte revize již propadlé.
 • Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 378/2001 Sb, je každý provozovatel elektrického zařízení (podnikatel) povinen zajistit revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500, revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610.
 • Protože Vám může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č. 251/2005 Sb
 • Revize elektro je jedním ze základních požadavků při certifikaci na ISO. Je pravidlem, že při každém auditu na ISO budete muset předkládat platné revize.
 • Revizemi elektro ušetříte náklady za opravu a pořizování nových elektrozařízení. Ceny revizí jsou v porovnání s   cenami nového vybavení nepatrné.
 • Pro kolaudaci nové stavby potřebujete výchozí revizi elektrické instalace a hromosvodu

Co je účelem revize elektrických zařízení

Účelem revize elektrických zařízení je ověření jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost elektrického zařízení je definována jako schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.

Za stav majetku má odpovědnost v podstatě ten, kdo jej spravuje. K tomu přistupuje odpovědnost zaměstnavatele za své zaměstnance. Proto se musí jednak majitel, jednak také zaměstnavatel starat o stav svého majetku, a tedy i o stav elektrického zařízení. Od něj však není možné očekávat, že by byl schopen jako laik v oblasti elektrotechniky posoudit stav elektrického zařízení. K tomu je určena osoba, která mu informace o stavu jeho elektrického zařízení poskytne. Touto osobou je ve vztahu k elektrickému zařízení podle českého právního řádu revizní technik.

Především výrobce má povinnost uvádět na trh (uvedením na trh se rozumí i uvedení do provozu ve vlastním závodě) pouze bezpečné výrobky. Tuto povinnost mu ukládá především zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Přísné požadavky na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí a na kterých má stát (tj. i EU) zvláštní zájem, ukládá zákon č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcí předpisy (zde je třeba uvést, že elektrická instalace zatím pod uvedený soubor předpisů nespadá, avšak na její realizaci musí být použity bezpečné výrobky splňující požadavky již uvedených předpisů).

Dalším právním dokumentem (s určitými omezeními – zejména v souvislosti s novějším nařízením vlády č. 378/2001 Sb., pro bezpečný provoz technických zařízení) je stále ještě platná vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. A to je právě ta vyhláška, která předepisuje, že stroje a technická zařízení (kam spadají i elektrické instalace) mohou být uvedeny do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům a byly-li na nich vykonány předepsané kontroly, zkoušky a revize.

Z hlediska pravidelných revizí je to zákoník práce, který platí jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance a který jim ukládá povinnosti z hlediska bezpečnosti zařízení a jeho udržování. Na zákoník práce navazuje několik dalších právních předpisů. Sem patří např. již jmenované nařízení vlády č. 378/2001 Sb., dále nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ale např. i nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanovuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, nebo zákony a vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů.

Je třeba mít na paměti i to, že z požadavků na vykonávání revizí není vyjmuta ani čistě soukromá sféra, jako je bydlení a provozování elektrických zařízení soukromými osobami, protože podle občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) každý odpovídá za škodu, kterou může, např. svým zařízením, způsobit.

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
Příloha č. 2:

3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[4] a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu[5].

[4] § 349 Zákoníku práce
(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

[5] Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
§ 101

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").
(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

§ 102
(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

§3 (1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

§3 (2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

§3 (4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí
a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště[11],
b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění[11],

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

§ 2
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
e) průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,
f) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel.

ČSN 33 1500: 1990 Revize elektrických zařízení

2.1 Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.

Tato norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení a pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.

ČSN 33 2000-6: 2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

61.1.1 Každá instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby a/nebo po dokončení předtím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována.

ČSN 33 1600: 2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

1 Rozsah platnosti
Tato norma stanovuje způsob, rozsah a postup:
- revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a
- revizi nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách.

CERTIFIKÁTY

LHŮTY REVIZÍ

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3)

Druh prostředí (podle dříve platných ČSN) Třídy vnějších vlivů (podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3) Revizní lhůty v rocích
Základní, normální normální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5 5
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
Venkovní, pod přístřeškem umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno, nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace 4

 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

 

Využití a konstrukce budovy Revizní lhůty v rocích
Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1) 2
Zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) 5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 CA2 2
Umístění elektrického zařízení Využití a konstrukce budovy Revizní lhůty v rocích
Pojízdné a převozné prostředky --- 1
Prozatímní zařízení staveniště --- 0,5
 

Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

 

Druh objektu Objekt dle povahy zpracovaných látek Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
ostatní všechny ostatní 5
 

Revize systémů ochrany před bleskem provedených podle souboru ČSN EN 62305 (nové hromosvody)

 

Maximální interval mezi revizemi hromosvodu (LPS) dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 (tab. E2).

Hladina ochrany Vizuální kontrola (rok) Úplná revize (rok) Kritické systémy úplná revize (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 1 4 1
Systém ochrany před bleskem v aplikacích zahrnujících stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok. Přípustnou odchylkou od roční lhůty zkoušek by mohlo být provádění zkoušek ve lhůtách 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy, obchodní budovy nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.

 

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx

 

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx

Prostory Oddíl Doporučená lhůta
prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 701 3 roky
prostory plaveckých bazénů a fontán 702 1 rok
místnosti se saunovými kamny 703 3 roky
staveniště a demolice 704 0,5 roku
zemědělská a zahradnická zařízení 705 3 roky
omezené vodivé prostory 706 3 roky
zařízení pro zpracování dat 707 5 let
parkovací místa karavanů v kempech 708 1 rok
venkovní osvětlení 714 4 roky
 

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

 

Lhůty pravidelných revizí

 

Skupina el. spotřebičů

nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

ostatní nepřipevněné spotřebiče (přenosné)
A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B Třídy I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
C Třídy I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Třídy I
Třídy II a III
1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třídy I
Třídy II a III
1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.)
E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti

KONTAKT

Jan Hotárek
Útěchov 141
571 01 Útěchov u Moravské Třebové

Tel.: 608 623 200

TOP